شماره نام سوره آیات نمایش
1 الحمد 7 کلیک کنید
2 البقرة 286 کلیک کنید
3 آل عمران 200 کلیک کنید
4 النساء 176 کلیک کنید
5 المائده 120 کلیک کنید
6 الانعام 165 کلیک کنید
7 الاعتراف 206 کلیک کنید
8 النفاق 75 کلیک کنید
9 التوبه 129 کلیک کنید
10 یونس 109 کلیک کنید
11 هود 123 کلیک کنید
12 یوسف 111 کلیک کنید
13 الرعد 43 کلیک کنید
14 ابراهیم 52 کلیک کنید
15 الحجر 99 کلیک کنید
16 النحل 128 کلیک کنید
17 الاسراء 111 کلیک کنید
18 الکهف 110 کلیک کنید
19 مریم 98 کلیک کنید
20 طه 135 کلیک کنید
21 الانبیاء 112 کلیک کنید
22 الحج 78 کلیک کنید
23 المومنون 118 کلیک کنید
24 النور 64 کلیک کنید
25 الفرقان 77 کلیک کنید
26 الشعرا 227 کلیک کنید
27 النمل 93 کلیک کنید
28 القصص 88 کلیک کنید
29 العنکبوت 69 کلیک کنید
30 الروم 60 کلیک کنید
31 لقمان 34 کلیک کنید
32 السجده 30 کلیک کنید
33 الاحزاب 73 کلیک کنید
34 سبا 54 کلیک کنید
35 فاطر 45 کلیک کنید
36 یس 83 کلیک کنید
37 الصافات 182 کلیک کنید
38 ص 88 کلیک کنید
شماره نام سوره آیات نمایش
39 الزمر 7 کلیک کنید
40 غافر 85 کلیک کنید
41 فصلت 54 کلیک کنید
42 الشوری 53 کلیک کنید
43 الزخرف 89 کلیک کنید
44 الدخان 59 کلیک کنید
45 الجاثیه 37 کلیک کنید
46 الاحقاف 35 کلیک کنید
47 محمد 38 کلیک کنید
48 الفتح 29 کلیک کنید
49 الحجرات 18 کلیک کنید
50 ق 45 کلیک کنید
51 الذاریات 60 کلیک کنید
52 الطور 49 کلیک کنید
53 النجم 62 کلیک کنید
54 القمر 55 کلیک کنید
55 الرحمن 78 کلیک کنید
56 الواقعه 96 کلیک کنید
57 الحدید 29 کلیک کنید
58 المجادله 22 کلیک کنید
59 الحشر 24 کلیک کنید
60 الممتحنه 13 کلیک کنید
61 الصف 14 کلیک کنید
62 الجمعه 11 کلیک کنید
63 المنافقون 11 کلیک کنید
64 التغابن 18 کلیک کنید
65 الطلاق 12 کلیک کنید
66 التحریم 12 کلیک کنید
67 الملک 30 کلیک کنید
68 القلم 52 کلیک کنید
69 الحاقه 52 کلیک کنید
70 المعراج 44 کلیک کنید
71 نوح 28 کلیک کنید
72 الجن 28 کلیک کنید
73 المزمل 20 کلیک کنید
74 المدثر 56 کلیک کنید
75 القیامه 40 کلیک کنید
76 الانسان 31 کلیک کنید
شماره نام سوره آیات نمایش
77 المرسلات 50 کلیک کنید
78 النبا 40 کلیک کنید
79 النازعات 46 کلیک کنید
80 عبس 42 کلیک کنید
81 التکویر 29 کلیک کنید
82 الانفطار 19 کلیک کنید
83 المطففین 36 کلیک کنید
84 الانشقاق 25 کلیک کنید
85 البروج 22 کلیک کنید
86 الطارق 17 کلیک کنید
87 الاعلی 19 کلیک کنید
88 الغاشیه 26 کلیک کنید
89 الفجر 30 کلیک کنید
90 البلد 20 کلیک کنید
91 الشمس 15 کلیک کنید
92 اللیل 21 کلیک کنید
93 الضحی 11 کلیک کنید
94 الشرح 8 کلیک کنید
95 التین 8 کلیک کنید
96 العلق 19 کلیک کنید
97 القدر 5 کلیک کنید
98 البینه 8 کلیک کنید
99 الزلزله 8 کلیک کنید
100 العادیات 11 کلیک کنید
101 القارعه 11 کلیک کنید
102 التکاثر 8 کلیک کنید
103 العصر 3 کلیک کنید
104 الهمزه 9 کلیک کنید
105 الفیل 5 کلیک کنید
106 قریش 4 کلیک کنید
107 الماعون 7 کلیک کنید
108 الکوثر 3 کلیک کنید
109 الکافرون 6 کلیک کنید
110 النصر 3 کلیک کنید
111 المصد 5 کلیک کنید
112 الاخلاص 4 کلیک کنید
113 الفلق 5 کلیک کنید
114 الناس 6 کلیک کنید